Tuesday, January 24, 2006

زندیگ همان دگراندیش است

زندیگ به پارسیِ باستان می شود "کافر یا بدعتگزار" و یا اگر کمی انسانی تر نگاه کنیم میشود: دگراندیش
دوست دارم کوتاه و چکیده بنویسم
از زیاده نویسی بیزارم، به واژگان پارسی عشق می ورزم و نیز به گویش کوچه بازاری و عامیانه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home