Saturday, February 04, 2006

تقدس

تقدس از سه چیز سرچشمه می گیرد: نبود شناخت، ترس، و ریا
اندیشه ورزان از آنچه شناختن نتوانند، مردمان کوچه و بازار از ترس تنگی روزی و آخرت، و حاکمان به فریب خلق تا خدایی کنند، به تقدس پناه می آورند. ا
خدای مهربان آدمی را برای تنهایی خویش آفرید تا شناخته شود. هر چه دانش آدمی افزونتر گردد انگاره های مقدس را به اندیشه های بارور تبدیل می کند. تقدس نقطه مقابل خردورزی است. تقدس انگاره ای ساکن است و ایستا، خردورزی اندیشه ای روان است و پویا. ا

این است که فرهیختگان از خردورزی، زیبایی، شکوه، تصویر، اخلاق و منش،شعور، کردار، نیایش، پاس و احترام، اندیشه، درستی و نادرستی، ارزش، و شناخت سخن می گویند و تقدس پرستان از تقدس، رمز و راز، تبرک، تصور، فتوا و تقلید، شور، تکلیف، حاجت، تعصب و غیرت، انگاره، حلال و حرام، ثواب، و توهم. ا
آنان ناخودان را به گفتگو می نشینند و مدارا و اینان بیگانگان را همه دشمن می دارند و بداندیش !!!ا
آنان در به روی گفتارهای نو می گشایند و آن را به سگالش فربهی و لاغری و درستی و نادرستی، گوارش می کنند، و اینان همه چیز را به سنجش تطبیق فقاهت درمی کشند و نامنطبق را باطل می شمارند. ا
توهین به پیامبر اسلام به همان اندازه ستم به اوست که مقدس دانستن بیش از حد او !!!!!ا

و این است داستان امروز ما... ا


0 Comments:

Post a Comment

<< Home