Friday, July 13, 2007

نکته ای بر نقدی

جناب آقای گنجی گرامی، ا
من نمیخواهم وارد بحث فنی پیرامون این گفتار شوم ، بستر نقد و پالایش اندیشه را نیز پاس می نهم ولی فکر نمی کنید شما از شریعتی هم انقلابی تر هستید ؟؟؟ با انقلابیگری خودتان چه می کنید ؟ آیا ایده "اعتراض مدنی " و "تحریم انتخابات" شما در واقع نوعی انقلابیگری قرن بیست و یکمی نیست ؟؟؟ آیا درست است دیگران را به دلیل عیب هایی که خود نیز گرفتار آن هستیم به زیر شلاق نقد ببریم ؟؟؟ به این نکته هم توجه داشته باشید که شریعتی در میانه راهش از بین ما رفت و مجال این را نیافت تا اندیشه های خود را به تیشه گذر زمان بپردازد و صیقل دهد.....همان فرصتی که شما و بسیاری دیگر از هم دوره های انقلابیتان داشتید و حتی در اصول اولیه! و نه تنها در فروع ثانویه ، تغییر کردید...فکر نمی کنم انکار کنید که شما به هیچ روی گنجی سال 1360 نیستید ! ا

به هر روی ، بر شما به نام یکی از شجاع ترین اندیشه گران زمانه مان بسیار بسیار ارج می نهم. ا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home